Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park|Mangrt]
Mangrt
Latitude: 46° 26' 24" North / Longitude: 13° 39' 34" East (2679)
vrh
peak

Vrh
Peak


nad Mangrtsko dolino
above valley of Mangrt


Mangrtsko sedlo
saddle
[Slovenija|Triglavski narodni park]