uvod / foreword
[ENGLISH]
Sedež Goriškega muzeja je na gradu Kromberk v istoimenskem kraju Kromberk pri Novi Gorici.
Prvotni grad je v prvi polovici 13. stoletja pozidal grof Henrik Dornberški, v prvi polovici 17. stoletja pa je Ivan FilipCoronini ( von Cronberg) pozidal nov grad Neu-Cronberg. Grajska stavba je po zasnovi in videzu renesančna. Sestavlja jo osrednje poslopje skoraj kvadratnega tlorisa, na vogalih pa ima štiri stolpe. Kasneje je grad postal poletna rezidenca družine Coronini-Cronberg iz Gorice. V obeh svetovnih vojnah je grad pogorel. Po drugi sve- tovni vojni pa je bil večkrat obnavljan.

Umetnostna in kulturna zgodovina Oddelek hrani gradivo od srednjega veka dalje. Velik poudarek je s kiparskimi eksponati dan gotiki, dobro sta zastopana tudi baročno slikarstvo in umetnost 19. stoletja.

.: www2.arnes.si/~dpogac1/muzej/goriski_muzej.htm